Nacházíte se

Významné výsledky vědecké činnosti v roce 2019

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Profil podélného vývoje atmosférických spršek kosmického záření o extrémních energiích přináší informace týkající se vlastností interakcí primárních částic s atomovými jádry atmosférických plynů. Jedná se o vůbec první měření průměrného profilu spršek, který je určen pomocí dvou proměnných vztahujících se k šířce a asymetrii profilu. Výsledky jsou porovnány s předpověďmi modelů hadronických interakcí pro různé primární částice.       ...

Experiment TOTEM na LHC v CERN provedl první měření parametru ρ, poměru reálné a imaginární složky jaderné amplitudy elastického rozptylu, při těžišťové energii protonových srážek 13 TeV. Vysoká přesnost měření, v kombinaci s dalšími elastickými daty experimentu TOTEM, favorizuje alternativní modely elastického rozptylu, které kromě standardní složky, dvougluonového bezbarvého vázaného stavu se sudou nábojovou symetrií, tzv. Pomeron, vyžadují i existenci bezbarvého...

Podstatná část produkce stejně nabitých bosonů W asociovaná s párovou produkcí jetů je generována elektroslabých procesem, kdy dochází k rozptylu intermediálních bosonů VV›VV (VBS), kde V=W nebo Z. Experiment ATLAS na LHC v CERN v tomto článku referuje o pozorování tohoto důležitého procesu. Ve Standardním modelu Higgsův boson regularizuje VBS divergence pocházející od rozptylu podélně polarizovaných vektorových bosonů. Měření tak slouží jako fundamentální test teorie...

Objasnění podstaty temné energie vyžaduje rozšíření obecné teorie relativity. Pozoruhodným rysem předpovědí obecných teorií v tomto smyslu je modifikace gravitačního zákona v kompaktních astrofyzikálních objektech prostřednictvím efektu páté síly. V této práci navrhujeme helioseismologii jako nový způsob testování páté síly v lokálních měřítcích. S pomocí helioseismických simulací ukazujeme, jak pozorované frekvence solárních pulsací mohou podstatně vylepšit dřívější...

Experiment NOvA zaznamenal 4.4σ signál vzniku elektronových antineutrin ve svazku 2 GeV mionových antineutrin na vzdálenosti 810 km a využitím 12,33x1020 protonů na terči dodaných neutrinovým svazkem NuMI ve Fermilab. Jedná se o alternativní měření k dříve změřenému mizení minových antineutrin ze stejného svazku. Tato dvě měření prokazují oscilace neutrin.

...

Rentgenový magnetický kruhový dichroismus v pulzním poli do 30 T byl použit ke studiu rotace magnetických momentů během polem indukovaného fázového přechodu ve ferrimagnetu HoFe5Al7. Simultánní rotace Ho a Fe momentů je vysvětlena pomocí modelu dvou podmřížek pro anizotropní ferrimagnet se slabou mezimřížkovou výměnnou interakcí. Výsledky jsou důležité pro pochopení magnetických interakcí v intermetalických sloučeninách kovů vzácných zemin s kovy ze...

Materiály s magnetickou tvarovou pamětí mohou vykazovat nové velmi zajímavé magnetomechanické jevy, pokud současně s vysokou mobilitou hranic dvojčatění vykazují magnetickou koercivitu. Nám se podařilo najít metodu jak dosáhnout zvýšení koercivity pomocí kontrolovaného kalení materiálu. Současně s objevem metody jsme vysvětlili mechanismus magnetické koercivity, který souvisí s hustotou antifázových rozhraní. Objev je důležitý zejména proto, že umožňuje další zkoumání...

Tenké vrstvy (SrTiO3)n-1(BaTiO3)1SrO s homogenním pnutím byly připravené na DyScO3 podložkách pomocí epitaxe molekulárními svazky. Nejlepší mikrovlnné dielektrické vlastnosti byly objevené ve vzorcích s n=6. Jejich permitivita vykazuje silné ladění elektrickým polem a dielektrické ztráty jsou anomálně nízké. Unikátní vlastnosti byly potvrzené výpočty z prvních principů a experimentálním pozorováním chování měkkého...

Anisotropie Ramanova rozptylu byla využita pro určování orientace jednotlivých zrn mikrokrystalů polykrystalické sloučeniny GaV4S8. K tomu bylo použito měření polarizovaných Ramanových spekter v závislosti na rotaci vzorku podél osy dopadajícího laserového svazku. Porovnáním se simulací tak mohla být orientace krystalických zrn stanovena s dobrou přesností čistě optickou metodou.

...

Pro jeden typ derivátů kyseliny mléčné jsme objevili jednoduchý způsob přípravy organických nanotrubek pomalým odpařováním z roztoku v rozpouštědle. Bez ohledu na typ rozpouštědla, chiralitu studovaných molekul, koncentraci v roztoku nebo typ deponovaného povrchu získáváme nanotrubky o průměru 50-60 nm. Charakter nanotrubek byl prozkoumán různými experimentálními metodami. Byl navržen model popisující, jak díky různým hodnotám povrchového napětí na vnějším a vnitřním...

Stránky