Nacházíte se

Společná pracoviště

Fyzikální ústav velmi úzce spolupracuje s vysokými školami a ústavy AV ČR. Jednou z významných forem této spolupráce je zakládání společných pracovišť (laboratoří), které sdružují specialisty z různých institucí pro práci na společném výzkumném programu. FZÚ je členem 5 společných pracovišť:

Společná laboratoř optiky

Je pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze. Byla založena již v roce 1979. Vědecké úsilí je soustředěno na kvantovou optiku, kde tzv."Quantum Key Distribution" přineslo nové řešení dlouhodobého problému, jakým je bezpečné rozdělení tajného pořadí bitů mezi oprávněnými uživateli. Takové pořadí bitů, zvané klíč, může být využito pro zakódování zprávy s použitím jedné ze šifrovacích metod. Tyto základní přístupy jsou doplněny výzkumem jak holografie, optické a holografické interferometrie, laserové anemometrie a moiré, tak využití průmyslových laserů, ale i konstrukcí a opracováním optických prvků. Pro mezinárodní projekt "Observatoř Pierra Augera", který je zaměřen na vysokoenergetické kosmické záření, byla ve spolupráci se Sekcí fyziky elementárních částic zhotovena část zrcadel pro fluorescenční teleskop.

Společná laboratoř nízkých teplot

Je pracovištěm Ústavu anorganické chemie AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výzkum je zaměřen na Mössbauerovu spektroskopii systémů obsahujících nanočástice sloučenin a slitin železa, magnetické a transportní vlastnosti supravodičů, studované pomocí vysoce citlivých magnetometrů typu "RF-SQUID" a na kryogenní dynamiku tekutin, zejména proudění supratekutého 4He a kvantovou turbulenci. Dlouhou tradici tzv slabé supravodivosti dokládá obrázek prvního skvidového magnetometru vyvinutého ve střední Evropě v roce 1974 (v době informačního embarga) [M. Odehnal et al., Československý časopis pro fyziku A 24 356-363 (1974) ]. Byl schopen detekce magnetických polí spojených s činností srdce a mozku.

Společná laboratoř pro magnetická studia

Společná laboratoř pro magnetická studia Fyzikálního ústavu AV ČRMatematicko-fyzikální fakulty UK nabízí možnost studia pevných látek v kombinovaných extrémních podmínkách – v teplotním oboru 0,35-1000 K, magnetických polích do 14 T a za hydrostatického tlaku do 2 GPa. K dispozici je široké spektrum experimenálních metod (magnetizace, střídavá susceptibilita, elektrická a tepelná vodivost, tepelná kapacita, dilatometrie, termosíla, magneto-Ramanská spektroskopie aj.). Mezi studované materiály patří zejména silně anizotropní magnetika, magnetické nanočástice, tenké magnetické vrstvy, uhlíkové nanotuby, grafen, silně korelované a multiferoické systémy.

Badatelské centrum PALS

Bylo vytvořeno ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu v roce 1998 jako uživatelská laboratoř založená na terawattovém Pražském Asterix Laserovém Systému (PALS), který byl původně vyvinut v MPQ v Garchingu ve SRN. Inovované zařízení reinstalované v nové laserové hale v Praze bylo zprovozněno v červnu 2000 a je využíváno ke studiu interakce laserového paprsku s hmotou, zvláště pro generaci horkého a hustého plazmatu. Důležitou novou součástí zařízení PALS je moderní dvojitá terčíková komora vybavená diagnostikou na současné světové úrovni. Od samého počátku poskytuje Centrum PALS část svého experimentálního času evropským badatelům v rámci programu Evropské Unie "Access to Large Scale Facilities".

Společná laboratoř opto-spintroniky

Společná laboratoř vznikla v roce 2011 jako výsledek spolupráce Oddělení spintroniky a nanoelektroniky FZÚ a Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK v rámci předchozího Centra nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku MŠMT. Výzkum je zaměřen na studium magnetooptických vlastností materiálů pro spintroniku a na studium spintronických nano-součástek s optickou generací a detekcí spinově-polarizovaných nosičů. Společná laboratoř je podporována z Advanced Grant of European Research Council 0MSPIN.

Centrum studia kovových materiálů s mikro- a nanokrystalickou strukturou

Společné pracoviště FZÚ, MFF UK, Praha a VŠCHT, Praha. Mikrokrystalické a nanokrystalické (mc/nc) materiály hrají klíčovou úlohu v budoucích technologiích, kde budou vystaveny zvýšenému působení napětí, teploty či tlaku. Základním předpokladem pro jejich úspěšné využití je inovativní a multidisciplinární výzkum zaměřený na vysvětlení chování těchto materiálů za extrémních podmínek. Smyslem centra je posunout hranice poznání mc/nc materiálů vývojem nových struktur na bázi kovových materiálů cílenou kontrolou v mikrostrukturním měřítku a jejich pokročilou charakterizací. Sdílením špičkových metod spolu s řadou klasických charakterizačních technik lze docílit průlomu potřebného pro budoucí aplikace. Centrum se zabývá intenzívní plastickou deformací obtížně tvařitelných slitin, práškovou metalurgií, uchováváním vodíku, in situ nanomechanickým testováním malých vzorků (např. mikro-, nanopilarů), vlastnostmi biodegradabilních slitin a stabilizací hranic zrn in situ nanočásticemi.

Společná laboratoř technologie polymerních nanovláken FZÚ AV ČR a FS ČVUT v Praze

Laboratoř byla založena v lednu 2013. Společný výzkum je zaměřen na využívání a rozvoj metod technologie polymerních vláken, které umožňují jejich povrchovou modifi kaci nebo cílenou materiálovou transformaci (např. použitím plazmatických technik), studium mechanických, chemických a strukturních vlastností materiálů, které jsou zajímavé z hlediska fyziky, elektroniky a senzoriky, biotechnologií (antibakteriálnost), s vysokým aplikačním potenciálem ve stavitelství a architektuře.