Nacházíte se

Vědecké sekce

Fyzikální ústav je veřejná výzkumná instituce, která se věnuje základnímu výzkumu v mnoha oblastech fyziky. Fyzikální ústav je členěn do sekcí podle jednotlivých témat výzkumu. Sekce zahrnují vědecká a podpůrná oddělení (viz výpis všech oddělení řazený podle jednotlivých sekcí).

V sekci fyziky elementárních částic se zkoumá nejhlubší struktura hmoty a základní zákonitosti její stavby. K tomu se studují srážky vysokoenergetických částic na urychlovači LHC v CERN, ale také kosmické záření nejvyšších energií v Observatoři Pierra Augera. Takto získané poznatky, ač na pohled rozdílné, mají mnoho společného a slouží jednomu cíli – pochopit a popsat svět na nejzákladnější úrovni.  Zobrazit »

Výzkumná činnost v sekci kondenzovaných látek je motivována snahou o hlubší pochopení jevů spojených s význačnými fyzikálními vlastnostmi (elektrické, magnetické, mechanické aj.) a mikrostrukturou kondenzovaných látek vedoucí jak k jejich základnímu poznání, tak k budoucímu praktickému využití v technických aplikacích.   Zobrazit »

V oblasti pevných látek je výzkum zaměřen na nové formy pevných látek, nové fyzikální jevy a principy mikroelektronických komponent. Vlastnosti nových materiálů jsou určovány povrchem, defekty, nanometrickou, vrstevnatou či aperiodickou strukturou. Charakteristické je propojení pokročilých technologií přípravy materiálů, unikátních metod jejich charakterizace v rozsáhlém oboru vnějších podmínek až do nanometrické i atomární úrovně a zpracování výsledků pomocí mikrofyzikálních i ab-initio teoretických výpočtů. Výrazně jsou zastoupeny magneticky a opticky aktivní materiály, nanokrystalické formy křemíku, polovodičů III-V, diamantu a grafitu a nanostruktury pro biologické, lékařské a mikroelektronické aplikace.   Zobrazit »

Sekce Optika je zaměřena především na výzkum fyzikálních vlastností klasických a kvantových aspektů šíření optického záření, na výzkum funkčních optických struktur, materiálů a technologií. Současně jsou rozvíjeny nové moderní přístupy zaměřené na netradiční aplikace zahrnující rentgenovou optiku pro synchrotronní záření, optické systémy a zařízení pro vědeckou sféru, medicínu apod. Významnou součástí je navazující výzkum a vývoj původních technologií přípravy ...  Zobrazit »

Máme několik programů výzkumu interakce laserového záření s hmotou. Základem je terawattový laserový systém PALS. Jím generované horké a husté plazma slouží jako zdroj intensivního měkkého rentgenového záření a vysoce nabitých iontů s energiemi až MeV/amu. Laserem generované plazma je využíváno mj. jako aktivní prostředí XUV laseru. Náš XUV laser s rekordní zářivostí se stal pro uživatele standardem. Pro technologické aplikace je vyvíjen chemický kyslík - jódový laser.  Zobrazit »

Náplní práce sekce je příprava a realizace ELI Beamlines – největšího výzkumného projektu v dějinách České republiky, jehož je Fyzikální ústav AV ČR koordinátorem. FZÚ je zároveň příjemcem dotace ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI). Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).  Zobrazit »