Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 12

Objevili jsme netypické chování nových cholesterických kapalných krystalů v elektrickém poli. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole a díky velmi krátkému kroku spirály dochází k neobvyklým změnám textury. Byl navržen model založený na pravidelné struktuře defektů (disklinací), který popisuje toto chování a umožňuje výpočet energie kotvení.

Celý text »

BaTiO3 je často považován za modelový feroelektrický materiál, jehož dielektrické vlastnosti jsou určeny především posuny iontů Ti vůči kyslíkovým oktaedrům, obklopujícím tyto ionty. I po desetiletích dedikovaného výzkumu však na tomto poli zůstává mnoho nejasností – např. se dosud nepodařilo přesně a přesvědčivě popsat kolektivní dynamiku iontů Ti. Naším záměrem bylo studovat tento problém pomocí „nanoskopických“ metod RTG rozptylu a atomistických simulací [1].. Kombinací těchto metod se nám podařilo ukázat, že dynamika iontů titanu může být vyčerpávajícím způsobem popsána pomocí fononů, excitovaných na škálách pikosekund.

Celý text »

Antiferoelektrické polarizační hysterezní smyčky v Ba4Sm2Ti4Nb6O30 a Ba4Eu2Ti4Nb6O30 byly vysvětleny jako elektrickým polem indukované přechody z nepolární a nesouměřitelně modulované fáze do polární a souměřitelně modulované fáze. Tento objev otevírá nový perspektivný směr výzkumu bezolovnatých materiálů pro možnou akumulaci elektrické energie.

Celý text »

Byl připraven a prostudován nový typ dimeru na bázi kapalně krystalických molekul zahnutého tvaru, které jsou spojeny alkylovou spojkou v centrální části. Byla zjištěna možnost přepínání v elektrickém poli. Celý text »

Ferroelektrické materiály jsou známé svou velkou dielektrickou permitivitou. Ukazuje se, že mikrostruktura materiálu, obzvláště feroelektrická doménová rozhraní, může mít velký vliv na dielektrickou odezvu materiálu. V této studii jsme se zaměřili na různé konfigurace doménových rozhraní v multiferoelectrickém materiaĺu BiFeO3 ....
Celý text »

Bývalý vedoucí oddělení dielektrik, Dr. Jan Petzelt obdržel významné ocenění vědeckou komunitou. Na právě proběhlém mezinárodním vědeckém symposiu v Darmstadtu (ECAPD-ISAF-PFM 2016 (2016 Joint IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, European Conference on Applications of Polar Dielectrics & Workshop on Piezoresponse Force Microscopy), 21-15.8.2016) se stal prvním držitelem nově vzniklé ceny mezinárodního poradního výboru ECAPD. Celý text »

BZT and NBT have become recently the most studied lead-free relaxor materials for their attractive piezoelectric and interesting physical properties. Celý text »

The ultra-broadband dielectric spectroscopy is particularly useful for studying dielectric–conductor nanocomposites, particularly near the electrical percolation threshold. Theoretically, we have studied the spectra of effective dielectric response of such composites using several models within the effective medium approximation [1]. Celý text »

V našem oddělení je připravována celá řada multiferoických materiálů. Jedním z nich je CaMn7O12, který vykazuje silnou magnetoelektrickou vazbu. Drobné krystalky (~ 0.1 mm) byly připraveny z vysokoteplotního roztoku CaCl2 a MnO2, ale obsahovaly 9 % nežádoucích příměsí. Alternativní metoda – syntéza sol-gel s použitím vodného roztoku dusičnanů Ca a Mn a kyseliny jablečné – poskytla čistý prášek CaMn7O12 s méně než 1 % příměsí. Tato metoda však nebyla reprodukovatelná. Celý text »

Time-resolved terahertz spectroscopy provides a useful insight into charge carrier motion in nanostructured semiconductors: it provides a contact-free access to local response of charge carriers inside nanostructures averaged over macroscopic volume of a sample. This is a very pertinent quantity for many applications of disordered materials which still have a larger potential than perfectly aligned nanostructures.

Celý text »

Stránky