Nacházíte se

Normy a patenty

Národní normy

ČAS – Česká agentura pro standardizaci
Od roku 2018 přebrala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Vyhledávání v normách na ČSN - ONLINE

ANSI - American National Standards Institute Americký národní normalizační institut je nezisková organizace, která vytváří průmyslové standardy ve Spojených státech. Poskytuje vyhledávání nejen ve vlastních normách zde

Mezinárodní normy

ISO - International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro normalizaci se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů ve všech oblastech normalizace kromě elektrotechniky. Vyhledávání v databázi ISO zde

IEC - International Electrotechnical Commission
Mezinárodní elektrotechnická komise je světová organizace, která vypracovává a publikuje mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory.

Evropské normy

CEN - Comité Européen de Normalisation
Evropský výbor pro normalizaci je nezisková organizace, jejímž cílem je údržba a šíření ucelených souborů norem a specifikací. CEN je oficiálně uznáván jako evropský normalizační orgán. Vyhledávání standardů zde

CENELEC - Comité Européen de Normalisation Électrotechnique
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice je stejně jako CEN součástí evropského systému pro standardizaci. Vyhledávání ve standardech zde

Národní patentové úřady

Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví.


United States Patent and Trademark Office
Jedná se o americký úřad, který vydává patenty a registruje ochranné známky.


Japan Patent Office
Je japonská vládní agentura odpovědná za záležitosti průmyslového vlastnictví. Vyhledávání informací o japonských patentech zde

Deutsches Patent und Markenamt
Německý patentový úřad je odpovědný za udílení patentů, registraci průmyslových vzorů, ochranných známek, jakož i za informování veřejnosti o právech průmyslového vlastnictví.

Mezinárodní patentové databáze

EPO - Evropský patentový úřad EPO uděluje evropské patenty, které jsou platné v několika, nebo ve všech členských státech. Tato skutečnost záleží na žadateli. EPO zpracovává také mezinárodní patentové přihlášky.


WIPO - World Intellectual Property Organization Světová organizace duševního vlastnictví je organizace OSN, která vykonává dozor v oblasti ochrany autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví.