Nacházíte se

Databáze

Citační databáze

Web of Science

Jedná se o jednotné rozhraní do citačních a abstraktových databází. V rámci licence máme přístup k 9 databázím:

 • Web of Science Core Collection
  Tato multioborová databáze obsahuje záznamy impaktovaných časopisů a sborníků. Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900. Součástí jsou citační indexy jako Science Citation Index Expanded, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index atd.
 • BIOSIS Citation Index
  Jedná se o nejucelenější referenční databázi pro výzkum v oblasti přírodních věd. Obsahuje bibliografické záznamy článků, sborníků, knih či výzkumných zpráv včetně citačních vazeb. Pokrývá dokumenty od roku 1994 do současnosti.
 • Current Contents Connect
  Poskytuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty aktuálně vydaných odborných časopisů, knih, ale také vybraných webových stránek a dokumentů. Umožňuje získat přehled o aktuálně vydávané literatuře na vybrané téma.
 • Data Citation Index
  Je to databáze zaměřená na práci s výzkumnými daty, datovými sadami a výzkumnými zprávami.
 • Derwent Innovations Index
  Databáze zaměřená na patenty z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Obsahuje miliony vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací.
 • Další databáze jsou KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, SciELO Citation Index, Zoological Record

Journal Citation Reports (JCR)
Jde o citační databázi, která umožňuje pomocí citačních vazeb vyhledávat nejcitovanější časopisy oborů, hodnocení dopadu vědeckých výstupů a další analýzy. Záznamy obsahují ukazatele jako je Impact faktor, Immediacy Index a další.

Scopus
Databáze Scopus společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Databáze poskytuje prostředí pro citační analýzy a lze vyhledávat také tzv. Hirschův index.

Bibliografické a plnotextové databáze

ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR
Je institucionální repozitář Akademie věd ČR, který slouží ke zpracovávání a uchovávání informací o publikačních výstupech základního výzkumu prováděného na ústavech AV.

arXiv.org
Jde o volně přístupný oborový repozitář preprintů z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy apod.

Ebsco
Rozhraní obsahující bibliografické a plnotextové databáze. Nejzajímavější je Academic Search Ultimate, multioborová databáze, která obsahuje několik tisíc plnotextových časopisů. Dále zpřístupňuje novinové články, elektronické knihy nebo sborníky.

JSTOR
Jedná se o digitální archiv vědeckých časopisů z různých oborů převážně však zaměřených na humanitní vědy.

Proquest
Tato víceoborová databáze obsahuje bibliografické záznamy s plnými texty z odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací.

RIV - Registr informací o výsledcích
Je jednou ze čtyř částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) provozovaného v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Databáze obsahuje zejména údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením výsledek vznikl nebo zdroj prostředků, ze kterých byl podporován, dále příjemce, autory výsledku, název výsledku apod.

Oborové databáze

Springer materials - Landolt-Börnstein Database
Je ucelenou databází vhodnou pro identifikaci vlastností materiálů, která obsahuje data nejen z vědy o materiálech, ale i fyziky, chemie, strojírenství a dalších souvisejících oborů.

ChemSpider
Jedná se o databázi chemických látek od společnosti Royal Society of Chemistry. Poskytuje informace o vlastnostech, použití, výrobě, toxicitě apod. včetně strukturních vzorců.